उपभाेक्ता समितिलार्इ सुचना

उपभोक्ता समितिहरुलाई
सूचना १ सूचना १ १ सूचना १ १ १
१. २०७२ चैत्र मसान्तसम्म विकास निर्माणका योजनाहरुको सम्झौता गरिसकौ ।
२. २०७२ जेष्ठ १५ सम्ममा विकास निर्माणका काम सम्पन्न गरीसकौ ।
३. विकास निर्माणको प्रथम रनिङ्ग वील, दोश्रो रनिङ्ग वील र अन्तिम वील खर्च लेख्दा काम गरेको फोटाहरु, गा.वि.स.को सिफारिस, अनुगमन समितिको सिफारिस, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य रुपमा पेश गरौ ।
जि.वि.स., डोटी

Skip to toolbar