२०अोै जिल्ला परिषद फागुन २९ मा

डोटी जिल्लाका २० अाै जिल्ला परिषद (अा.व २०७३।०७४का )२०७२।११।२९ गते विहान ११ वजेवाट जिल्ला विकास समितिको सभाहलमा वस्नेहुँदा सम्वन्धीत सवैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागिताको लागि पत्र प्राप्त नभएमा पनि यसै सुचनालार्इ अाधारमानी उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछाै ।
जिल्ला विकास समिति परिवार
डोटी

Skip to toolbar